Набат Совісті Захист імені та спадщини Реріхів Про ПНУК Експрес інформація
Украденные полотна Рерихов
Прес-конференція
Прес-конференція
Концепція діяльності


Постановка проблеми


   Україна прийняла нову Конституцію, яка найвищою соціальною цінністю проголосила людину. Та якою б якісною і демократичною не була Конституція - це лише Закон. А держава, як система, потребує більшого а ніж законність. Вона може жити лише піднесеністю почуттів, пов'язаних із духовною природною потребою людини у Високих Цілях. Відсутність чітко окреслених моральних, культурно-духовних та естетичних пріоритетів протягом довгого часу привели до високого рівня деморалізації населення України (87%). Втрата істинних ціннісних пріоритетів, експансія псевдокультури, диктат економіки та політики над духовними, моральними началами людини, закладеними в неї природою, і, як наслідок цього, відсутність належного фінансування культури, науки, освіти, охорони здоров'я, екології, прирікають народ на виродження. Ніяке накопичення зовнішніх матеріальних благ не здатне зупинити жахливі процеси розлюднення людини та поглиблення кризових явищ у країні. Ринкові ідеали народ України не об'єднають. Потрібно змістовно визначити історичний горизонт, дати ім'я очікуваному майбутньому, об'єднавши два полюси культури - пам'ять та проект. Для реалізації цього, окрім реальної та нормативної моделі суспільства, має бути сформульована ідеальна модель - модель потрібного майбутнього. У народу України має бути спільна мрія.

   За даними комісії ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) та Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка періодично проводить дослідження динаміки рівня життя та життєздатності країн , Україна у 1992р., займаючи 47 місце, отримала бал від 1,7 до 1,9. У 1999р. Україна, посівши 102 місце, отримала катастрофічно низький бал. Зовнішня допомога країнам із таким коефіцієнтом безнадійна. Доля народу у такій країні - поступова деградація, якщо національний уряд не прийме термінових мір і не буде знайдено внутрішні джерела розвитку.

   Історія розвитку людського суспільства доказує, що держава бере на себе місію захисту суспільства тоді, коли саме суспільство заявляє про свої права на захист. Тільки живий природний імпульс та народна ініціатива здатні підняти імунітет нації та стати внутрішнім глибинним джерелом поступового розвитку країни. За суспільством, народом як джерелом влади, має залишатись останнє слово. Чітко і твердо громадською думкою та волею народу слід визначити напрямок гармонійного розвитку країни, для якої вищим благом життєдіяльності має стати не тільки створення матеріального комфорту, а Культура, життя людини, її внутрішнє вдосконалення та розвиток.

   Тому найсуттєвішою задачею, яка стоїть сьогодні, є розвиток мислячого, свідомого суспільства, яке розуміє, що паралельно із задоволенням матеріальних інтересів слід активно працювати у напрямку пробудження та реалізації духовно-культурних потреб людини. Ці потреби мають розглядатись не у площині розважальної індустрії, шоу-бізнесу та дозвілля. Питання Культури - етики, науки, освіти та мистецтва- мають бути перенесені до найпріоритетніших напрямків розвитку України. Цінність країни має визначатись рівнем розвитку Культури , гуманністю суспільства, соціально-психологічним комфортом. Цінними є знання людини, її внутрішня культура, інтелект, добрий настрій та якість праці.

   Це має зрозуміти і визнати насамперед інтелігенція. Інтелігенція країни має стати творцем та носієм Культури, рушійною силою нової , одухотвореної науки, яка зіграє величезну роль в утвердженні магістрального шляху України - того єдиного історичного шляху, потенціал якого відповідає духу народу , зумовлюється територіальною визначеністю і може бути реалізований його творчістю. Шлях цей пролягає через Культуру. Бо саме Культура є серцем людського суспільства. Саме Культура є тією універсальною ідеєю, яка об'єднає Україну в ім'я освітнього подвигу, в ім'я покращення та оздоровлення життя.

   Пріоритет Культури та гуманізму на всіх рівнях стає об'єктивно неминучим. Гуманізм відповідає ментальності української нації, а ідея Культури - ідеї людської досконалості. То ж прийняття Високих Цілей для України - найважливіша проблема, вирішення якої відкриває величезний простір для того, щоб проявився національний характер та здійснились сміливі задуми.

   До цього нас зобов'язує аналіз поглядів філософів-гуманістів та узагальнення сучасних наукових розробок. Вони дозволяють зробити висновок важливого світоглядного характеру, який відповідає базовим основам народної культури України та традиційній українській філософській думці із їх тяжінням до смисложиттєвої етичної проблематики: феномен людини не слід обмежувати біологічними та соціальними потребами, це приводить до викривлення справжніх мотивів її ціленаправленої діяльності. Людина представляє собою частину Космосу і все її життя, як і життя суспільства обумовлюється космічною енергією. Розвиток людини суспільства, хід історії - природний космічний процес. Таке розуміння Природи, Космосу, людини і суспільства виступають основою наукового світогляду майбутнього, який переорієнтовує мислення людей на духовно-моральні цінності космічного порядку, перевертає і кардинально змінює наші уявлення про світ і людину, приводить до розуміння того, що людство має узгодити свої прагнення і спроби покращити життя із глибинною течією еволюції, законами Природи, Космосу.

   Щоб вижити, необхідно вдосконалити механізм еволюції самої людини - її мислення та свідомість, які формуються навколо зерна духу. Це вимагає цілеспрямованих дій колективного інтелекту населення та його самоорганізації, здійснення життєтворчої та культуротворчої місії інтелігенції, примноження її інтелектуально-наукового, духовно-етичного та художньо-естетичного потенціалу.

   

Місія та мета макро-проекту :

Місія:

   Об'єднати і сконсолідувати зусилля громадськості, колективів культурно-освітніх закладів, вищої школи для внесення науково-етичних засад в усі сфери життєдіяльності людини та утвердження пріоритетної ролі Культури, як фундаменту для формування демократичного гуманного суспільства, кардинальною віссю якого є культурно-духовне становлення та всебічний розвиток людини.

Мета:

   Створити у смт. Літині Вінницької обл. Подільський народний університет Культури - громадський центр самоосвіти та наукового просвітництва, який ставить і вирішує питання Культури як синтезу етики, науки, мистецтва та праці, що охоплює собою всі ланки людського буття, шляхом усвідомлення і втілення в життя високої Реріхівської ідеї Культури та гуманізму.

   

Завдання проекту :

 • Затвердити пізнавальну життєво-практичну систему самоосвіти та самоорганізації населення для реалізації творчості духу та соціальної реалізації людини, що прагне об'єднати практичну діяльність, теоретичне пізнання та художню творчість;

 • здійснювати життєтворчу та культуротворчу місію інтелігенції через усвідомлення та прийняття високих ідеалів, світоглядне обгрунтування практичної цінності здійснення їх у повсякденному житті, краси вічних цінностей вітчизняної та світової культури, поширення наукових знань, захист спадщини та імен видатних діячів Культури України та світу;

 • сприяти підняттю творчої місцевої самоініціативи по актуалізації, збереженню , вивченню і примноженню культурної спадщини регіону, відродженню історичних культурних комплексів, захисту культурних цінностей та формуванню нових громадських форм культури.

 •    

  Очікуваний результат :

 • Нове розуміння місця людини у світі та ролі Культури в системі життєзберігаючих цінностей приведе до зміни суспільних ідеалів, що потягне за собою створення принципово іншої системи духовних цінностей у суспільстві, і, як кінцевий результат, зміну способу життя прогресивної частини населення регіону.

 • Формування стабільної інфраструктури смт.Літина та району через створення нових робочих місць згідно покликанням та гармонійної світоглядної орієнтації населення.


 •  
        
  © 2003 Подільський народний університет Культури.
  WEB-Master: sdudnik@ukr.net